Cover

လူငယ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

Cover

လူငယ္တုိ႔ေရ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လကစၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရသစ္ တက္လာတာဟာ အခုဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္း သံုးႏွစ္ ခန္႔ ရွိလာၿပီ ျဖစ္တယ္။ အမွနေတာ့ ဒီမုိကေရစီသက္တမ္း (၃)ႏွစ္သက္္ တမ္း ရွိလာၿပီလုိ႔သာ ေျပာေနေပမယ့္ တကယ္တမ္း တရားမွ်တမႈ ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ နဲ႔ အခြင့္အေရး ရရွိမႈ ေတြ အေပၚမွာ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္ သာရအားျဖင့္ ေတာ့ ျမန္မာဒီမုိကေရစီဟာ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ေတာ မဟုတ္ေသးပါဘူးကြာ။

ဒါေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ ေရာက္ရွိေရး အတြက္ ယေန႔လူငယ္ေတြ ဟာ မိမိပခံုးထက္ေပၚ က်ေရာက္လာတဲ့ သမုိင္းေပး တာ၀န္ေတြ ကို မလြဲမေသြ ထမ္းရြက္ရမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးကြဲ႔။ ႏုိင္ငံလူဦးေရမ်ာ လူငယ္ေတြ ရဲ႕ အခ်ဳိးအစားဟာ ႀကီးမားတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီ ပန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္မယ့္သူေတြ ဟာ လူငယ္ေတြ သာ ျဖစ္တယ္။ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ နဲ႔ ၃၀ ႏွစ္ ၾကား လူဦးေရဟာ ၁၄ သန္းရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ လူဦးေရရဲ႕ ၄၁ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးနီးရွိကာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အရြယ္ေရာက္လူဦးေရဟာ စုစုေပါင္း လူဦးေရရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုရွိတာမုိ႔ ႏုိင္ငံအနာဂတ္ဟာ မင္းတုိ႔လူငယ္ေတြ ရဲ႕ လက္တြင္ းမွာ က်ေရာက္ေနၿပီဆုိတာ အထင္အရွားပါပဲ။

လူငယ္ဆုိတာ စိတ္ဓာတ္တက္ႂကြယ္တယ္၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ လုိ မဟုတ္ဘဲ စိတ္သြားတုိင္ ကုိယ္ပါႏုိင္တဲ့ ခႏၶာကုိယ္ရွိတယ္။ သင္လြယ္၊ တတ္လြယ္တယ္။ ဉာဏ္ရည္ ထက္ျမက္တယ္။ သံေယာဇဥ္ ေႏွာင္ဖြဲ႔ငဲ့ကြက္ရန္ နည္းတယ္။ အားနဲ႔ခြန္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လူငယ္ထုဟာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လူဦးေရရဲ႕ အဓိကအင္အားစုအ ျဖစ္ ပါ၀င္ၿပီး “ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ရန္ လူဦးေရ သေဘာထားအရ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္” လုိ႔ သတမွတ္ထားသလုိ “လူဦးေရ တံခါးပြင့္ခ်ိန္” (Demographic Dividend) လုိ႔ ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ပညာရပ္က လက္ခံထားၾကတယ္။

Cover

Cover

သခင္ကုိယ္ေတာ္ မႈ ိင္း

ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီကေန႔ လူငယ္ေတြ ဟာ အနာဂတ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ ကံၾကမၼာကုိ အဓိက အဆံုးအျဖတေပးမယ့္သူေတြ ျဖစ္တာမုိ႔ မိမိဟာ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဌာနတစ္ခုခု၊ ပါတီအသင္းအဖြဲ႔ တစ္ခုခုမွာ ေခါင္းေဆာင္တာ၀န္ေတြ ကုိ မလြဲမေသြ ယူလာရမွာ မုိ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြးေတြ ျပည့္၀ေနဖုိ႔ လုိတယ္ကြဲ႔။

ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္

“ေခါင္းေဆာင္” ဟူေသာ ေ၀ါဟာရကုိ “ျမန္မာအဘိဓာန္” စာမ်က္ႏွာ ၅၅ မွာ “အႀကီးအမွဴးျပဳသည္၊ ဦးေဆာင္သည္၊ အထြတ္အျမတ္ပုဂၢဳိလ္၊ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ” လုိ႔ အနက္အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိထားတယ္။

Cover

ယာယီသမၼတႀကီး စ၀္ေရႊထုိက္

ဆရာေမာင္၀ံသျပဳစုတဲ့ “ေခတ္မီ ႏုိင္ငံေရး ေ၀ါဟာရအဘိဓာန္” စာမ်က္ႏွာ ၃၀၀ မွာ ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ -

“မိမိတုိ႔ လုိလားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ လက္ေတြ ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အျခားသူမ်ား က လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေအာင္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္စြမ္းရွိေသာ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ (သုိ႔မဟုတ္) လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ေခၚေဆာင္မႈ ဟုေခၚသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ မွ ႏုိင္ငံကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈ အထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ သေဘာတရား ျဖစ္သည္။

Cover

သု၀ဏၰကဂဠဳန ဆရာစံ

ေခါင္းေဆာင္မႈ သည္ အခြင့္အလမ္း မဟုတ္၊ အရည္အေသြး ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္း (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကုိ ဦးေဆာင္ရန္ ရရွိထားေသာ အခြင့္အာဏာသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ တာ၀န္ ျဖစ္သည္။ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ တာ၀န္ခြဲေ၀ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း၊ တာ၀န္ယူျခင္း၊ တာ၀န္ခံျခင္းတုိ႔သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ၏ အလုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

ဖက္ဆစ္၀ါဒီမ်ား ၏ အယူအဆတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အရည္အေသြးေပၚတြင္ အဓိကတည္သည္ဟု ဆုိသည္။ ဟစ္တလာ၊ မူဆုိလီနီ ဖရန္ကုိတုိ႔သည္ နမူနာမ်ား ျဖစ္သည္။

Cover

အဓိပတိ ေဒါက္တာဘေမာ္

ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ကမူ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ ဟူေသာ စကားလံုးကုိ တြင္ တြင္ သံုးေသာ ္လည္း လက္ေတြ ႔တြင္ ယင္းတုိ႔မွာ လည္း လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ကုိ လက္ခံၾကရသည္က မ်ား သည္” ဟူ၍ ဖြင့္ဆုိထားတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ လူအမ်ား ကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလ်က္ စံနမူနာျပ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းၫႊန္ရသူပဲ ျဖစ္တယ္။ နုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ဒါမွမဟုတ္ တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံသား (၀ါ) တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔ကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳလ်က္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းၫႊန္ရသူပါပဲ။

Cover

ရဲေဘာသံုးက်ိပ္၀င္အခ်ဳိ႕

ေခါင္းေဆာင္ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုိပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဖခင္ႀကီးနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ေအာက္ပါအတုိင္း အခုလုိ ဖြင့္ဆုိထားခဲ့တယ္ကြဲ႔။

“ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့လူဟာ ေနာက္လုိက္လူေတြ ထက္ပုိၿပီး အျမင္က်ယ္ရမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဟုိလူေျပာ ဟုတ္ႏုိးႏုိး၊ ဒီလူေျပာ ဟုတ္ႏုိးႏုိး ေယာင္ခ်ာခ်ာလုပ္ရင္ ေခါင္းေဆင္ မဟုတ္ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့လူေတြ ဟာ အသက္စြန္႔သင့္တဲ့ ေနရာမယ္ စြန္႔ရဲရမယ္၊ ပရိယာယ္ သံုးသင့္တဲ့ေနရာမယ္ သံုးရမယ္၊ အခ်ိန္အခါလုိက္ၿပီး လုပ္ရမယ္၊ အမ်ား ေယာင္လုိ႔ ေယာင္ရတယ္… အအေမာင္ ေတာင္မွန္းေျမာက္မွန္းမသိ ဆုိရင္ ေခါင္းေဆာင္မဟုတ္ဘူး။ ရဲရဲရင့္ရင့္ သစၥာသမာဓိႏွင့္ လုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္မွာ ပဲ။ ေခါင္းေဆာင္ဟာ မခုိမကပ္ဘဲ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေအာင္မွာ ပဲ။ ကုိယ့္တပ္လံုရင္ တျခားက လာမတုိက္ပါဘူး”။

Cover

သခင္ႏုႏွင့္ ဇနီး ေဒၚျမရီ

ၿဗိတိသွ်စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမာင္ဂုိမာရီ (Field – Marshal Bernard Law Montgomery – 1887-1976) ေရး သားခဲ့ေသာ The Path to Leadership စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀ တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈ (Leadership) ၏ အဓိပၸါယ္ကုိ-

“The capacity and the will to rally men and women to a common purpose, and the character which will imspire confidence" ဟူ၍ ဖြင့္ဆုိထားၿပီး စာမ်က္ႏွာ ၁၁ တြင္ ဤသုိ႔ အက်ယ္၀ိတၱာရ ျပဳထားသည္။

"Leadership is based on truth and character. A Leader must himself be the servant of a truth and he must make that truth on focus of a common purpose. He must then have the force of character necessary to imspire others to follow him with confidence. Both are necessary, truth and character with will power in the character.

Cover

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆုိတာ အထက္တြင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျပခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈ ဆုိင္ရာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈ ဆုိင္ရာ ကုိယ္စိတ္ႏွလံုး သံုးပါးစလံုးရဲ႕ အရည္အေသြးနဲ႔ အရည္အခ်င္းမ်ား ျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ကုိယ္အမူအရာ၊ ႏႈတ္အမူအရာ၊ စိတ္အမူအရာအားလံုးရဲ႕ အရည္အေသြးတန္ဖုိးမ်ား ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဟာ ဘယ္အေျခအေန၌ မဆုိ မိမိေခါင္းေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ရယူႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့သမုိင္းမွာ ေမာ္ကြန္းထုိးခဲ့ရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ အမ်ား အားျဖင့္ လက္ေတြ ႔သမားေတြ (Men of Action) ျဖစ္တယ္ကြဲ႔၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ကုိ လူအမ်ား က သိရွိခဲ့ၾကတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုးထားခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္တုိင္းရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လုိ လူတုိင္းက ႏွစ္သက္္ ၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

Cover

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္က ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆုိသည္မွာ အၿမဲတမ္း လူႀကဳိက္မ်ား လိမ့္မည္ မဟုတ္လုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က စကၤာပူႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ စကၤာပူ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တကၠသိုလ္မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

Cover

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည့္ လက္ထပ္ၿပီးစ

ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဟာ ၎တုိ႔ရဲ႕ ျပည္သူလူထုကုိ ေလးစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ကုိ ရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ရမယ္ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ၎တုိ႔ရဲ႕ လုိလားခ်က္မ်ား ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရမယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔မိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သြားပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္ၿပီး ေျပာတာက…

“ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆုိတာ အၿမဲတမ္း လူႀကဳိက္မ်ား လိမ့္မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြ မွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဆိုတာ ကုိယ္လုပ္တဲ့အရာဟာ လူႀကဳိက္မမ်ား တဲ့အရာ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ႈံးမယ္ဆုိရင္ေတာင္မွ လက္ခံႏုိင္မႈ မ်ဳိးကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုိယ္လုပ္လုိတဲ့ အရာတစ္ခုဟာ ကုိယ့္ႏုိင္ငံေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ က်ိန္းေသ ယံုၾကည္တယ္ဆုိရင္ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႐ႈံးတဲ့ဒဏ္ကုိ ခံစားရႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရလိမ့္မယ္။

ဒါဟာ တကယ့္ေခါင္းေဆာင္မႈ အတြက္ စမ္းသပ္ျခင္းတစ္မ်ဳိးပဲ။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ လူထုကုိ တကယ္ နက္နက္နဲနဲ ေလးစားရမယ္။ ေလးစားခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေန႐ံုနဲ႔ေတာ့ မရဘူး” လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Cover

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆုိတာ ေဆးဆရာနဲ႔ တူတယ္လုိ႔ အစ္ကုိႀကီး ၾကားဖူးတယ္ကြဲ႔။ ေဆးဆရာဟာ ေဆးေသာက္ရမွာ ေၾကာက္တဲ့ လူနာကုိ အလုိမလုိက္ဘဲ ေဆးေသာက္မွ ေရာဂါ ေပ်ာက္မယ့္ လူနာကုိ ႀကိဳက္ႀကဳိက္ မႀကဳိက္ႀကဳိက္ အတင္းတုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ ပုဂၢဳိလ္နဲ႔တူတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ျပည္သူကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအေပၚ က႐ုဏာတရား တက္သန္ဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။ က႐ုဏတရားအျပင္ ပညာဉာဏ္လည္း ရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ သားသမီးကုိ ခ်စ္လြန္းေသာ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမသြားခုိင္းတဲ့ မိဘမ်ဳိးကုိ က႐ုဏာတရားရွိၿပီး ပညာမဲ့တဲ့လူမ်ဳိး မ ျဖစ္သင့္ပါဘူး။

Cover

ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဆုိတာ ႐ုိးသားသန္႔စင္တဲ့ ကုိယ္က်င့္သိကၡာလည္း ရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြကုိ မိမိကုိယ္က်ဳိးအတြက္ မသံုးသင့္ပါ။ တုိင္းျပည္ဘ႑ာေငြကုိ ျပည္သူလုထုအက်ဳိးအတြက္သာ စီမံခန္႔ခြဲ သံုးစြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာ၌ အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိသမၼတာ မတုိင္ခင္က သမၼတလုပ္သြားတဲ့ (၁၁)ဆက္ေျမာက္သမၼတႀကီး အဗၺဒူကလမ္ကုိ သာဓကျပခ်င္ပါတယ္။ သူေျပာခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ခြန္းဟာ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ပါတယ။ အဲဒီ မိန္႔ခြန္းကုိ သူ သမၼတအိမ္မွဆင္းတဲ့ေန႔မွာ ေနာက္ဆံုးေျပာခဲ့တာပါ။ လက္ဆြဲေသတၱာေလး ႏွစ္ လံုးကုိ ဆြဲကာ သမၼတအိမ္ေတာ္ မွ ဆင္းလာၿပီးတဲ့ေနာက္ “အခု ကၽြန္ေတာ္ ့မွာ ေဟာဒီေသတၱာႏွစ္ လံုးပဲ ပါပါတယ္။ တစ္လံုးက အ၀တ္အစားေတြ ပါ၊ တစ္လံုး ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀က ဖတ္ခဲ့တဲ့ စာအုပ္ေတြ ပါ။ ဒီေန႔ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ခြန္း ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ့အဘုိးကုိ သတိရမိပါတယ္။ အဘုိးက “ငါ့ေျမး တစ္ခ်ိန္မွာ မင္းဟာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိ ရလာခဲ့လွ်င္ ဘာအက်ဳိးအျမတ္မွ မယူဘဲ အ႐ုိးသားဆံုး လုပ္ျပလုိက္စမ္းပါ” လုိ႔ ေျပာဖူးပါတယ္။ ဒီေန႔ အဘုိးသာ ရွိေနဦးမယ္ဆုိရင္ “အဘုိး… ကၽြန္ေတာ္ အဘုိးေျပာသလုိ ေနထုိင္ခဲ့ပါတယ္ဟု ႂကြားလုိက္ခ်င္ပါတယ္” ဟူ၍ ေျပာၾကား သြားပါတယ္။ အခြင့္အေရး မယူတတ္ဘဲ တာ၀န္သာယူတတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ေပၚထြက္ေရး ဟာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ လြန္စြာ အေရး ပါတယ္။

Cover

ဆရာႀကီး သခင္ဘေသာ င္း

အစ္ကုိႀကီးတုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ အဲဒီ လုိမ်ဳိး ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ မရွိေသးလုိ႔ တုိ႔တုိင္းျပည္ဟာ အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာ အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနတာေပါ့ကြာ။

ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရွိ႐ံုနဲ႔ မၿပီးေသးဘူး၊ ေနာက္လုိက္ေကာင္းဖုိ႔လည္း လုိတယ္။ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမဆုိ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ ေနာက္မွ ေသေသ၀ပ္၀ပ္ စည္းကမ္းတက် လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ေနာက္လုိက္ေကာင္းေတြ ရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ေခါင္းေဆာင္က မည္ မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ မူ၀ါဒေတြ ကုိ ခ်မွတ္ၫႊန္ၾကား စီမံေနေပမယ့္ ေနာက္လုိက္မ်ား က လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘူးဆုိရင္ ဘယ္ကိစၥမွ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

Cover

သခင္လွေဖ ေခၚ ဗုိလ္လက္်ာ

ထုိ႔အတူပဲ နုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ လည္း အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း လုိအပ္သလုိ အဆုိပါေခါင္းေဆာင္ေနာက္မွ တစ္တေ၀မတိမ္း လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ေနာက္လုိက္ေကာင္းမ်ား လည္း ရွိပါမွ အဲဒီ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးရပါလိမ့္မယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရွိပါလ်က္ ေနာက္လုိက္မေကာင္းဘူးဆုိပါက ဘယ္လုိမွ ထူးျခားလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဥပမာေျပာရရင္ လြတ္လပ္ေရး ႀကဳိးပမ္းခဲ့စဥ္အခ်ိန္က ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရွိခဲ့သလုိ ေနာက္လုိက္ေကာင္း ပီပီသသ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေၾကာင့္ လည္း သူ႔ကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့တာ မဟုတ္လား။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘယ္လုိပင္ ဦးေဆာင္ ရြက္ေဆာင္ေနေစကာမူ လုိက္ပါအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ့္ ေနာက္လုိက္ မရွိဘူးဆုိရင္ လြတ္လပ္ေရး ဆုိတာ ေ၀းေနဦးမွာ အမွန္ပဲ။

Cover

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု

ဆုိလုိတာက ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ တည္း ေကာင္းေန႐ံုနဲ႔လည္း တုိင္းျပည္မေကာင္းႏုိင္။ ေနာက္လုိက္ပဲ ေကာင္းေနလုိ႔လည္း တုိင္းျပည္ မေကာင္းႏုိင္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ေရာ၊ ေနာက္လုိက္ပါ တြဲ ဖက္ညီညီ ေကာင္းမြန္ပါမွ တုိင္းျပည္ ေကာင္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္ဆုိတာကုိ သိထားသင့္တယ္။

* * *

ဝန္ဇင္းခ်စ္သူမ်ား သန္းဝင္းလႈိင္ ၏ “ လူငယ္ ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မွဴ ” ကိုၾကိဳက္ရင္ Facebook မွာ Like လုပ္ျပီး သူငယ္ခ်င္းေတြကို Share ေပးပါအံုးေနာ္။


အသံုးခ်ရူပသွ်တၱရပညာ

ဦးသန္းေရႊ (သို႔မဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္မင္းသားၾကီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အတၳဳပၸတၱိအမွားမ်ားရွင္းတမ္း ႏွင့္ မိုးမခ လက္ေရြးစင္ေဆာင္းပါးမ်ား